Agenda

Konsert-aginda

Konsert yn de Grutte Tsjerke fan Dokkum op 16 novimber.

 

Konsert yn de Krústsjerke fan Burgum op 23 novimber.

 

Thema: DE SIEL FAN IT LANSKIP   

                       

                        Mei skilderijen fan keunstskilder Jan Kooistra    

 

‘Bern  fan  ‘e ierde’         Tekst Obe Postma, muzyk: Frank van Nimwegen.

 

‘Alde bylden winke’         Tekst Obe Postma, muzyk: Jan de Jong.

 

‘Myn bestean’            Tekst Obe Postma, muzyk: Henk-Doeke Odinga

 

‘Lok’                               Tekst Obe Postma, muzyk: Henk-Doeke Odinga

 

‘Ut Genegen Fjoer’     Tekst Eppie Dam,  muzyk: Jan de Jong